Comunicats

Comunicats destinats als nostres clients

Aquesta informació te caràcter merament informatiu, essent un resum que pot requerir una major  concreció, pel que no vol ser ni constitueix un assessorament legal en el per si sol les persones naturals o jurídiques puguin basar la seva actuació.

COVID-19 Resum de mesures fiscals incloses al RDL 15/2020 de 21 d’abril, de mesures urgents complementaries per a recolzar l’economia i l’ocupació

22 abril, 2020

Tipus d’IVA aplicable sobre determinats productes Aplicació temporal del tipus del 0% a les entregues del material sanitari descrit en annex del RDL 15/2020 a entitats publiques, clíniques, centres hospitalaris i entitats privades de caràcter social. Reducció del tipus d’IVA, del 21% al 4%, aplicable als llibres i revistes electrònics. Modalitat de pagaments fraccionats de…

Llegir més

COVID-19 Ampliació del termini de presentació i cobrament de declaracions del primer trimestre de 2020 pel RDL 14/2020, de 15 d’abril

15 abril, 2020

El RDL 14/2020, de 14 d’abril, contempla l’ampliació de termini per la presentació de declaracions tributaries a l’AEAT del primer trimestre de 2020, si bé només per obligats que no tinguessin l’any 2019 un volum d’operacions superior a 600.000 euros. Per aquests casos els terminis de presentació i ingrés, que eren el 20 d’abril, es prorroguen fins…

Llegir més

COVID-19 Guies i criteris orientatius publicats pels Ministeris de Sanitat i Treball per fer front al risc de contagi del COVID-19

11 abril, 2020

Directrius i bones pràctiques per a prevenir contagis al treball Mesures preventives de separació entre treballadors Recomanacions en la prevenció de riscos psico-socials Orientacions per a la industria Orientacions per al transport, repartiment i descàrrega de mercaderies Orientacions per a la construcció Prevenció de riscos laborals – Fonts d’informació  

Llegir més

COVID-19 Moratòries i ajornaments de deutes amb la Seguretat Social inclosos al RDL 11/2020, de 31 de març

6 abril, 2020

Moratòries (article 34) S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a concedir moratòries de 6 mesos, sense interessos, i segons uns requisits que s’han de definir (**) per a pagar les cotitzacions a la Seguretat Social: Per quotes del Règim General meritades entre abril i juny de 2020 Per quotes d’autònoms meritades entre…

Llegir més

COVID-19 Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

4 abril, 2020

La Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, desenvolupa l’ajut anunciat per la Generalitat de Catalunya per a treballadors autònoms individuals. Persones beneficiaries de l’ajut A les persones treballadores autònomes, persones físiques (no s’inclouen autònoms societaris, d’SCPs o CBs o col·laboradors familiars) que: Estiguin donades d’alta al règim d’autònoms com a mínim durant el primer trimestre de…

Llegir més

COVID-19 Subsidi extraordinari per al servei domèstic inclòs al Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març

2 abril, 2020

Subsidi per a persones empleades de la llar (articles 30 a 32 del RDL 11/2020) S’introdueix un subsidi per a aquest col·lectiu, que recordem que no té dret a la prestació d’atur, sempre en supòsits que estiguin vinculats la crisi sanitària del COVID-19: Quan hagin deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caràcter temporal…

Llegir més

COVID-19 Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliena que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020

31 març, 2020

Us adjuntem l’Ordre SND 307-2020 de 30 de març i el model de declaració que incorpora en format editable.  

Llegir més

COVID-19 RDL 10/2020 de 29 de març que introdueix un permís retribuït recuperable per a treballadors que no prestin serveis definits com essencials

30 març, 2020

El RDL 10/2020, de 29 de març, i amb l’objectiu d’assolir un major grau de confinament en la lluita contra el COVIT-19, introdueix un permís retribuït recuperable obligatori per a les persones treballadores que no prestin algun dels serveis essencials que es defineixen a l’annex del mateix Reial Decret Llei. Aquest permís anirà del 30…

Llegir més

COVID-19 Resum de les mesures incloses al RDL 9/2020 de 27 de març

29 març, 2020

Aquest nou Reial Decret complementa les mesures posades en marxa pel RDL 8/2020 de 18 de març: Es prorroga l’estat d’alarma fins el 12 d’abril de 2020 a les 00:00 hores. Mentre duri l’estat d’alarma no están permesos els acomiadaments per causes objectives vinculades al mateix. S’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes…

Llegir més

COVID-19: Mesures de flexibilitat temporal per a evitar acomiadaments incloses al RDL 8/2020 de 18 de març

19 març, 2020

Procediment de suspensió de contractes o reducció de Jornada (ERTO per FORÇA MAJOR) Es consideraran Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) per FORÇA MAJOR quan es pugui acreditar que: La seva causa directa és el tancament derivat de la declaració d’Estat d’Alarma del RLD 463/2020 de 14 de març. Manca de subministraments que impedeixin greument el…

Llegir més

COVID-19: Resum de mesures de càracter financer o orientades a l’ajornament o suspensió de deutes de caràcter tributari

19 març, 2020

MESURES A NIVELL FINANCER Persones físiques Les persones físiques que es trobin dins dels supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts a l’article 9 d’el RDL 8/2020, podran sol·licitar a l’entitat financera una moratòria del deute hipotecari destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar davant l’entitat financera creditora en el termini màxim de…

Llegir més

COVID-19: Prestació extraordinaria per cessament d’activitat per a autònoms RDL 8/2020 de 17 de març

19 març, 2020

El RDL 8/2020 de 17 de març introdueix una prestació econòmica per aquelles persones que cotitzen el el règim d’Autònoms i que o bé: Hagin hagut de suspendre la seva activitat a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per ser una de les activitats suspeses en virtud del RD 463/2020. Quan la seva facturació…

Llegir més

COVID-19: Model de certificat per desplaçament de treballadors

17 març, 2020

CERTIFICAT D’EMPRESA per al desplaçament dels treballadors Aquí teniu un model de certificat que pot emetre l’empresa per a facilitar als treballadors el desplaçament entre el seu domicili particular i l’empresa mentre dura l’Estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya.  

Llegir més

COVID-19: Declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitaria – RD 463/2020 de 14 de març

15 març, 2020

El Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 fixa, entre d’altres, les següents mesures: La limitació de la llibertat de circulació de les persones, que només podran circular per la via pública, a peu o en cotxe, per a la realització de les…

Llegir més

COVID-19: Mesures de flexibilització en relació al temps de treball i expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs)

14 març, 2020

La normativa actualment en vigor, contempla vàries mesures a les que es poden acollir les empreses per fer front a la situació actual, ja sigui per adaptar la jornada a la menor activitat, ja sigui per protegir la salut de les persones treballadores: Distribució irregular de la jornada: Permet disposar d’una bossa d’hores, de manera…

Llegir més

COVID-19: Mesures preventives en l’àmbit d’establiments d’oci i restauració – Resolució SLT/737/2020

14 març, 2020

El Govern de la Generalitat de Catalunya en resolució SLT/737/2020, publicada el 13 de març ha adoptat les següents mesures preventives en l’àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d’oci i comercials: El tancament de les estacions d’esquí, d’esquí nòrdic i de les estacions de muntanya. El tancament de tota classe d’instal·lacions esportives, gimnasos i…

Llegir més

COVID-19 – Mesures laborals i fiscals dels RDL 6/2020 i RDL 7/2020 d’11 i 13 de març

13 març, 2020

RD-L 6/2020, publicat l’11 de març Consideració d’accident de treball de les baixes i situacions d’aïllament ocasionades pel COVID-19: Es considera situació assimilada a accident de treball, exclusivament per la prestació econòmica d’incapacitat temporal, els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocada pel virus COFID-19. El treballador ha de trobar-se en situació d’alta…

Llegir més

Recordatori d’aspectes importats del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

29 febrer, 2020
Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones 2019

7 gener, 2020
Llegir més

Calendari Laboral 2020

17 novembre, 2019
Llegir més

Participació dels treballadors en les Eleccions Generals 2019

29 octubre, 2019
Llegir més

Contacta amb Duran Pons

Ens posarem en contacte amb tu en breu