Comunicats

Comunicats destinats als nostres clients

Aquesta informació te caràcter merament informatiu, essent un resum que pot requerir una major  concreció, pel que no vol ser ni constitueix un assessorament legal en el per si sol les persones naturals o jurídiques puguin basar la seva actuació.

Recordatori d’aspectes importants del Conveni d’Hostaleria de Catalunya – 2024

24 abril, 2024

Jornada de treball La jornada màxima anual és de 1791 hores de treball efectiu equivalents a 40 hores setmanals. En cas que es faci jornada continuada, es disposarà d’un descans de 20 minuts en qualsevol jornada superior a 5 hores (descans retribuït). Si aquest temps de descans s’utilitza per a realitzar algun menjar, podrà ampliar-se…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2023

6 abril, 2024
Llegir més

Entrada en vigor del Pla de Pensions del Sector de la Construcció

25 febrer, 2024

Què és el Pla de Pensions del Sector de la Construcció (PPSC)? És un pla de pensions establert pel VII Conveni General de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023), en virtut del qual les empreses d’aquest sector hauran de realitzar contribucions pels seus treballadors.  El conveni col·lectiu general del sector de la…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2023

16 gener, 2024

Fins el 29 de febrer de 2024 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2023. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2023 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

Calendari Laboral 2024

21 novembre, 2023
Llegir més

Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF

20 juliol, 2023

A partir del 17/07/2023, data d’entrada en vigor de l‘Ordre HFP/792/2023, la quantia exempta per despeses de locomoció ha passat a 0,26 €/km (des de 2015 era de 0,19 €/km). Recordem que s’exceptuen de gravamen les quantitats que percebi l’empleat amb la finalitat de compensar les despeses de locomoció ocasionades pel desplaçament fora de la…

Llegir més

Noves mesures de conciliació en l’àmbit personal, familiar i laboral (RD-LL 5/2023, de 27 de juny)

12 juliol, 2023

El 30 de juny de 2023 va entrar en vigor el RD-LL 5/2023, que ha introduït les següents novetats a l’Estatut dels Treballadors en l’àmbit de les mesures de conciliació familiar i laboral, i especialment, respecte els permisos de treball. Recordem que l’Estatut dels Treballadors estableix uns mínims legals i en absència del que s’acordi…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2022

24 abril, 2023
Llegir més

Recordatori i novetats del Conveni d’Hostaleria de Catalunya 2023

10 març, 2023

RECORDATORI D’ASPECTES IMPORTANTS Jornada de treball La jornada màxima anual és de 1791 hores de treball efectiu, equivalents a 40 hores setmanals. En cas que es faci jornada continuada, es disposarà d’un descans de 20 minuts en qualsevol jornada superior a 5 hores (descans retribuït). Si aquest temps de descans s’utilitza per a realitzar algun…

Llegir més

Modificació en el procediment de gestió de la Incapacitat Temporal – Ordre ISM/2/2023

16 gener, 2023

L’Ordre ISM/2/2023 ha modificat, amb efectes a partir del proper 1-4-2023 el procediment de gestió dels processos d’Incapacitat Temporal (IT), de forma que es suprimeix l’obligació del treballador de rebre i presentar a l’empresa còpia del comunicat de baixa, confirmació i alta. Per tant, a partir de l’1 d’abril, la forma que tindran les empreses…

Llegir més

Resum dels principals aspectes de l’àmbit laboral inclosos en la Llei 28/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023

16 gener, 2023

Bases i tipus de cotització S’incrementa un 8,6 % la base màxima de cotització a la Seguretat Social, establint-se en 4.495 euros mensuals (54.000 euros anuals). Les bases mínimes de cotització s’incrementaran segons ho faci el Salari Mínim Interprofessional. Cal tenir present que la Llei 21/2021 va introduir per a tots els règims l’anomenat mecanisme…

Llegir més

Declaració anual d’operacions amb terceres persones – Model 347/2022

2 gener, 2023

Fins el 28 de febrer de 2023 les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2022. No han de presentar aquest model les empreses durant l’exercici 2022 hagin estat incloses al sistema de…

Llegir més

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 20/2022)

30 desembre, 2022

NOTA: El RDL 20/2022 de 27 de desembre i posteriorment el RDL 8/2023 de 27 de desembre van prorrogar els terminis fixats per aquestes deduccions pel RDL 19/2021, mantenint-se la resta de condicions.   Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2024. En l’habitatge habitual, llogat…

Llegir més

Rebaixa temporal del IVA aplicable a alguns aliments – Reial Decret-Llei 20/2022 de 27 de desembre

29 desembre, 2022

El Reial Decret-Llei 20/2022 de 27 de desembre ha rebaixat de forma temporal, entre l’1 de gener i el 30 de Juny de 2023, i subjecte a l’evolució de la taxa interanual d’inflació subjacent, els tipus d’IVA aplicables als següents aliments: Del 10% al 5%: Olis d’oliva i de llavors Pastes alimenticies El recàrrec d’equivalència…

Llegir més

Calendari Laboral 2023

3 novembre, 2022
Llegir més

Notificacions electròniques obligatories a societats – Alta a sistemes d’alertes

4 octubre, 2022

La Llei 39/2015 va establir l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública per a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals col.legiats. Aquesta definició inclou societats anònimes o limitades, societats civils, comunitats de béns i associacions i no afecta només a les relacions amb l’AEAT i la Seguretat Social, on des del nostre despatx podem estar apoderats per rebre notificacions electròniques en…

Llegir més

Principals canvis en la relació laboral dels empleats de la llar – Reial Decret Llei 16/2022 de 6 de setembre

23 setembre, 2022

Ampliació de la cotització A partir de 1-10-2022 és obligatori cotitzar per la prestació d’atur, amb uns tipus del 6,05 % (5% persona ocupadora; 1,05 persona treballadora) sobre la base de cotització, si bé un 80% de la cotització de la persona ocupadora estarà temporalment bonificat. La persona ocupadora també haurà de cotitzar un 0,2%…

Llegir més

El nou sistema de cotització del règim d’autònoms per ingressos reals – Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol

21 setembre, 2022

El nou sistema de cotització del Règim d’Autònoms introduït pel RD-L 13/2022 i que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023, bàsicament determina que les persones que cotitzin per aquest Règim ho hauran de fer pels seus rendiments nets reals. La norma disposa d’un Règim transitori que anirà aplicant-se progressivament durant els…

Llegir més

Documentació Renda i Patrimoni 2021

7 abril, 2022
Llegir més

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 19/2021)

7 abril, 2022

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2022. En l’habitatge habitual, llogat o per al lloguer (abans de 31/12/2023). Han de permetre reduir la demanda en almenys un 7%. Deducció del 20%, amb un màxim de 5.000 € de base (1.000 € de quota). S’exclou de…

Llegir més

COVID-19 Pròrroga dels ERTO fins al 31 de març de 2022 – Reial Decret Llei 2/2022

24 febrer, 2022

El Reial Decret-Llei 2/2022, de 22 de febrer recull ,entre d’altres mesures, les condicions que regiran una nova pròrroga dels ERTO-COVID (que finalitzaven el 28 de febrer de 2022) fins el 31 de març de 2022. Es regula també la pròrroga fins la mateixa data de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitats dels autònoms i…

Llegir més

Contacta amb Duran Pons

Ens posarem en contacte amb tu en breu