Model de carta de crida fix discontinu

NOM EMPRESA

Adreça

CP-Municipi

 

 

 

 Sr./Sra NOM PERSONA TREBALLADORA

Adreça

CP-Municipi

 

Municipi, data

 

 

Benvolgut/da Senyor/a,

De conformitat amb l’establert a l’article 23 del Conveni col·lectiu del Sector de la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya, li comuniquem que atès que vostè té la condició de fix discontinu a l’empresa, s’haurà de reincorporar al seu lloc de treball el proper dia ………… amb el següent horari ……………

Segons estableix l’esmentat article, el treballador fix discontinu té l’obligació de contestar de manera fefaent i per escrit en el termini de 10 dies laborals sobre la seva voluntat d’acudir o no a la crida efectuada per l’empresa. Aquesta contestació podrà realitzar-se també mitjançant correu electrònic, SMS i/o WhatsApp a les adreces indicades:

Adreça empresa: ……………………………

Correu electrònic empresa: ……………………………

Telèfon mòbil (SMS/WhatsApp) empresa: ………………………..

 

La seva incompareixença en la data indicada suposarà la seva renúncia al lloc de treball.

 

Atentament,

 

 

________________

Sr./Sra……………………..

Representant de l’empresa