Notificacions electròniques obligatories a societats – Alta a sistemes d’alertes

La Llei 39/2015 va establir l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública per a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals col.legiats. Aquesta definició inclou societats anònimes o limitades, societats civils, comunitats de béns i associacions i no afecta només a les relacions amb l’AEAT i la Seguretat Social, on des del nostre despatx podem estar apoderats per rebre notificacions electròniques en…

Read More

Principals canvis en la relació laboral dels empleats de la llar – Reial Decret Llei 16/2022 de 6 de setembre

Ampliació de la cotització A partir de 1-10-2022 és obligatori cotitzar per la prestació d’atur, amb uns tipus del 6,05 % (5% persona ocupadora; 1,05 persona treballadora) sobre la base de cotització, si bé un 80% de la cotització de la persona ocupadora estarà temporalment bonificat. La persona ocupadora també haurà de cotitzar un 0,2%…

Read More

El nou sistema de cotització del règim d’autònoms per ingressos reals – Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol

El nou sistema de cotització del Règim d’Autònoms introduït pel RD-L 13/2022 i que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023, bàsicament determina que les persones que cotitzin per aquest Règim ho hauran de fer pels seus rendiments nets reals. La norma disposa d’un Règim transitori que anirà aplicant-se progressivament durant els…

Read More

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 19/2021)

NOTA: Terminis prorrogats un any pel RD-L 18/2022 de 18 d’octubre (corregits en vermell) Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2023. En l’habitatge habitual, llogat o per al lloguer (abans de 31/12/2024). Han de permetre reduir la demanda en almenys un 7%. Deducció del 20%,…

Read More

Novetats en el salari mínim interprofessional i en les cotitzacions a la Seguretat Social per a l’any 2022 introduïdes per la Llei 22/2021 i el RD 152/2022 de 22 de febrer

El RD 152/2022 de 22 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022  i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022 fixa el SMI en anual en 14.000 euros, el mensual en 1.000 euros i el diari en 33,33 euros. La jornada legal mínima per treballadors eventuals…

Read More

Reforma Laboral del RD-Llei 32/2021 de 28 de desembre

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, ha entrat en vigor el 31/12/2021, a excepció de certes matèries que entraran en vigor el 31/03/2022. Els punts essencials de la nova normativa són els següents: Simplificació de les modalitats de contractació, amb la finalitat de generalitzar el contracte…

Read More