Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF

A partir del 17/07/2023, data d’entrada en vigor de l‘Ordre HFP/792/2023, la quantia exempta per despeses de locomoció ha passat a 0,26 €/km (des de 2015 era de 0,19 €/km). Recordem que s’exceptuen de gravamen les quantitats que percebi l’empleat amb la finalitat de compensar les despeses de locomoció ocasionades pel desplaçament fora de la…

Read More

Recordatori i novetats del Conveni d’Hostaleria de Catalunya 2023

RECORDATORI D’ASPECTES IMPORTANTS Jornada de treball La jornada màxima anual és de 1791 hores de treball efectiu, equivalents a 40 hores setmanals. En cas que es faci jornada continuada, es disposarà d’un descans de 20 minuts en qualsevol jornada superior a 5 hores (descans retribuït). Si aquest temps de descans s’utilitza per a realitzar algun…

Read More

Resum dels principals aspectes de l’àmbit laboral inclosos en la Llei 28/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023

Bases i tipus de cotització S’incrementa un 8,6 % la base màxima de cotització a la Seguretat Social, establint-se en 4.495 euros mensuals (54.000 euros anuals). Les bases mínimes de cotització s’incrementaran segons ho faci el Salari Mínim Interprofessional. Cal tenir present que la Llei 21/2021 va introduir per a tots els règims l’anomenat mecanisme…

Read More

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 20/2022)

El RDL 20/2022 de 27 de desembre prorroga els terminis fixats per aquestes deduccions per l’anterior RDL 19/2021, mantenint-se la resta de condicions. Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2023. En l’habitatge habitual, llogat o per al lloguer (abans de 31/12/2024). Han de permetre reduir…

Read More

Notificacions electròniques obligatories a societats – Alta a sistemes d’alertes

La Llei 39/2015 va establir l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública per a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals col.legiats. Aquesta definició inclou societats anònimes o limitades, societats civils, comunitats de béns i associacions i no afecta només a les relacions amb l’AEAT i la Seguretat Social, on des del nostre despatx podem estar apoderats per rebre notificacions electròniques en…

Read More

El nou sistema de cotització del règim d’autònoms per ingressos reals – Reial Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol

El nou sistema de cotització del Règim d’Autònoms introduït pel RD-L 13/2022 i que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2023, bàsicament determina que les persones que cotitzin per aquest Règim ho hauran de fer pels seus rendiments nets reals. La norma disposa d’un Règim transitori que anirà aplicant-se progressivament durant els…

Read More

Resum de les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica d’ habitatges realitzades a partir del 6/10/2021 (RDL 19/2021)

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració  Fins al 31/12/2022. En l’habitatge habitual, llogat o per al lloguer (abans de 31/12/2023). Han de permetre reduir la demanda en almenys un 7%. Deducció del 20%, amb un màxim de 5.000 € de base (1.000 € de quota). S’exclou de…

Read More

Reforma Laboral del RD-Llei 32/2021 de 28 de desembre

El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, ha entrat en vigor el 31/12/2021, a excepció de certes matèries que entraran en vigor el 31/03/2022. Els punts essencials de la nova normativa són els següents: Simplificació de les modalitats de contractació, amb la finalitat de generalitzar el contracte…

Read More